Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Na jaką pomoc może liczyć chory po udarze?

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

O przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy decyduje lekarz orzecznik z ZUS. Renta przysługuje tylko ubezpieczonym (czyli osobom, od wynagrodzeń których są odprowadzane składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Osoby starające się o rentę muszą spełniać kryteria dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych: niezdolność do pracy musi powstać w określonym ustawą czasie (nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania okresów składkowych lub nieskładkowych).Wniosek o przyznanie renty składa się na druku ZUS Rp-1. Następnie ZUS wyznacza termin wizyta u lekarza orzecznika. Od jego decyzji możemy się odwołać do komisji lekarskiej ZUS (w ciągu 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia). Jeśli komisja podtrzyma orzeczenie z pierwszej instancji, pozostaje już tylko droga sądowa. Warto pamiętać o tym, że lekarz orzecznik może nas uznać za częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy, a także za niezdolnych do pracy trwale lub czasowo. Ma to wpływ na wysokość otrzymywanej renty oraz na to, na jaki okres zostanie nam przyznana.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

ZUS może przyznać zasiłek pielęgnacyjny, w wysokości zmienianej każdego roku, na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje m.in. osobom powyżej 16. roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat).. Formalności załatwia się w gminie. ZUS może przyznać dodatek pielęgnacyjny w wysokości 186,71 zł miesięcznie netto osobie uprawnionej do emerytury lub renty i uznanej za całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji albo takiej, która ukończyła 75 lat. Świadczeń tych nie można łączyć. Formalności załatwia się w gminie.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Osoby, które muszą zrezygnować z pracy, by zaopiekować się chorym członkiem rodziny, mogą się starać o świadczenie pielęgnacyjne. Taki bliski musi mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

ORZECZENIE O STOPNIU NIEPŁENOSPRAWNOŚCI PO UDARZE

Osoba po udarze może starać się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Można i warto to zrobić jak najszybciej, bo posiadanie takiego orzeczenia wiąże się z przywilejami niezależnie od tego, czy mamy zamiar pracować, czy przejść na rentę. Orzeczenie pozwala m.in. korzystać z ulg w środkach komunikacji, zwolnień od opłat za abonament radiowo-telewizyjny czy też z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej. Posiadaczom orzeczenia przysługuje też dodatkowy urlop wypoczynkowy w wysokości dziesięciu dni roboczych (oraz dodatkowe przerwy w pracy).Wydawaniem orzeczeń zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Składa się tam wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego. Potrzebna jest dokumentacja medyczna - kopie wyników badań czy kart leczenia szpitalnego. Po przedłożeniu powyższych dokumentów zostaje nam wyznaczony termin stawienia się przed komisją, w skład której wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, m.in. lekarze, doradcy zawodowi czy psycholodzy. W przypadku osób w wieku powyżej 16 lat orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany lub znaczny. Najczęściej komisja wydaje orzeczenie na czas określony.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osoby zajmujące się chorym po udarze mogą zgłosić się do regionalnego ośrodka pomocy społecznej o przyznanie tzw. usług opiekuńczych. To pomoc w codziennych czynnościach - od umycia się i ubrania, po zażycie leków. Zasady odpłatności są różne w danych gminach. Często osoby, które nie przekraczają tzw. kryteriów dochodowych lub osiągnęły podeszły wiek, mają prawo do darmowej pomocy. Osoba po udarze ma prawo do domowych wizyt lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

DOSTĘP DO REHABILITACJI

Rodzaje rehabilitacji po udarze:

  • wczesna, (jest prowadzona bezpośrednio po udarze lub w ciągu roku od zachorowania’; może trwać w oddziale rehabilitacyjnym do 9 a nawet do 16 tygodni w roku )
  • wtórna (prowadzona w kolejnych latach, po udarze i trwa od 3 do 6 tygodni w roku .

Wczesna rehabilitacja po udarze mózgu prowadzona jest początkowo w oddziale neurologicznym i kontynuowana w oddziale rehabilitacyjnym lub w przychodni rehabilitacyjnych. Wykaz wszystkich oddziałów rehabilitacyjnych podziałem na województwa do pobrania na internetowej stronie Fundacji Udaru Mózgu www.fum.info.pl

Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne wystawia lekarz oddziału: neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego. W wyjątkowych przypadkach skierowanie może wystawić lekarz poradni neurologicznej, a także - w przypadku rehabilitacji neurologicznej wtórnej - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Rehabilitacja może być prowadzona w oddziałach szpitalnych, w ośrodku dziennym oraz w warunkach ambulatoryjnych (i domowych)

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze .Są to między innymi:, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, cewniki, pieluchy inhalatory i inne. Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.
Informacji o wykazach przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środkach technicznych oraz limitach cen należy szukać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ, bądź na ich stronach internetowych www.nfz.gov.pl.
Jeżeli ktoś ma problemy w sfinansowaniu udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego, lub potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ, może zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) , które w określonych sytuacjach udziela dofinansowania na takie zaopatrzenie.
Uwaga: Nie można się starać o refundację zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych po fakcie zakupu, jeśli wcześniej nie staraliśmy się o takie dofinansowanie z PCPR-u. Należy zatem wcześniej złożyć odpowiedni wniosek i starać się o takie dofinansowanie z dużym wyprzedzeniem w czasie, ponieważ cała procedura może potrwać nawet kilka miesięcy.
MOPS /PCPR/ może również:

  • dofinansować likwidację barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych:
    Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 70% wartości wnioskowanych usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  • dofinansować uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności raz na 2 lata, a z lekkim stopniem niepełnosprawności raz na 3 lata.
    Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna ucząca się i niepracująca w wieku do 24 roku życia mogą ubiegać się o dofinansowanie w każdym roku kalendarzowym.
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych maksymalnie do 50 % kosztów przedsięwzięcia.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących świadczeń przysługującym osobą po udarze oraz ich opiekunom prosimy o kontakt z Fundacją Udar Mózgu tel 605 647 600 lub info@fum.info.pl

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Stop Udarom - ulotka niebieska
Stop Udarom!

Zachęcamy do zapoznania się naszą broszurą.

Idz do góry strony